the window you gaze long into will gaze back into you

Window tribute to John Karel.

July 2021

>NFT