the window you gaze long into will gaze back into you


Window tribute to John Karel.

July 2021
>NFT